ගෝඨා ගෝ ගම දී සැමරු වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල සමරු උළලේ ජායාරූප පෙලක්.