ජනමතයට හිස නවමු.

ජනමතයට හිස නමා රාජපක්ෂලාට ගෙදර යන්නැයි බල කර මහා බැංකු සේවකයෝ පාරට බසිති . පහත ජයා රූප වලින් දැක්වෙන්නේ එම උද්ඝෝෂණයේ අවස්ථා කිපයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *