මඩපාත ටැල්න්ට් ජිම්නාස්ටික් කණ්ඩායම ජාතික ශුරතාවය දිනා ගනිති

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජිම්නාස්ටික් සංගමයේ මෙහෙය විමෙන් ප්‍රථම වරට , කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සැප්තැම්බර් 11සහ 12 වන පැවති ” 1st gym for life challenge Contest ” තරයෙන් මඩපාත පිළියන්දල “Talent gym mastics club ” කණ්ඩායම ජාතික ශුරතාවය දිනා ගනිති .

ටැලැන්ට් කණ්ඩායම එම ජාතික ශුරතාවය දිනා ගැනීමට ,මිශ්‍ර අංශයේ කණ්ඩායම් 24 ක් සමග තරග වැදිමට සිදු විය .

මෙම තරග කාන්තා , පිරිමි සහ මිශ්‍ර වශයෙන් පැවැත්විණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *