මහා බැංකු සේවකයින් වැඩ වරා හර්තාලයට සහය දක්වති .

 මහා බැංකු සේවකයින් අද (06) උදේ 10 සිට 12 දකවා වැඩ වරා හර්තාලයට සහය දැක්විමට තිරණය කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *