මාර්තු 09 ට පෙර ඡන්දය පවත්වන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා – මැ .කො .ස .

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය මාර්තු 09 වෙනිිිදා පෙර ප්‍රකාහයට පත් කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි .

මැතිවරණය පැවැත්විමේ දිනය තිරණය කිරීමට මැතිවරණ සේවා කොමිෂන් සභාව අද (03) රැස් වුවද මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ට එරෙහිව නිකුත් කර ඇති නියෝගය හේතුවෙන් මාර්තු 09 වෙනිදාට පෙර මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ප්‍රකාශයට පත්ව කරන බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *