රාජපක්ෂලා පන්නන හර්තාලය හෙට.

 හෙට (06) පැවැත් වෙන හර්තාලය පිළිබඳව ව්යාපාරිකයන් හා ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඊයේ(04) උදේ පැලියගොඩ මැනින් වෙළද පොලේ අත්පත් පත්රිකා බෙදාහැරිමක් සිදු කෙරිණ මෙම අත්පත් පත්රිකා බෙදාහැරී සිදු කළේ ව ෘතිතීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකතුව මගිනි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *