වැඩි කළ විදුලි බිල 25 % නැවත වැඩි කරයි

මහජනයා‌ ගේ ව්දුලි බිලට මේ මාසයේ සිට 25% ක සමාජ ආරක්ෂණ බද්දක් එකතුවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක පවසයි .

මෙම පනත පසුගිය ද්‍ර පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගත්තකි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *