LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

විදුලිය කප්පාදු කළද,විදුලි පරිභෝජනය අඩු වී නැතයි විදුලි ඉංජිනේරුවෝ පවසති.

 
    දිනකට පැය හතකට වැඩි ප්‍රමාණයක් කප්පාදු කළ විට විදුලි පරිභෝජනය 30%ක පමණ අඩු විය යුතු වුවත් දැනට නීරීක්ෂණය වන පරිදි එම ප්‍රමාණය 10%ක් පමණ වන බව පැවැසේ.
 
රට පුරා පසුගිය දින 17 ආසන්න විදුලි කප්පාදුවකින් පැය 55කට වැඩි පැය ගණනක් විදුලිය විසන්ධි කර තිබේ.
එම කප්පාදුවෙන් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකිව ඇත්තේ ගිගාවොට් පැය 49 ක විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයක් පමණක් බවත් වාර්තා වේ. එම ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය දිනයක විදුලි පරිභෝජනයයි. 
 
කෙසේ වෙතත් මේ වන විට රජයේ කාර්යාල සවස 2.30න් පසු වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාවිරහිත කිරීම ඇතුළු රජයේ කාර්යාලවල විදුලි සංරක්ෂණ පියවරයන් සහ වීථි පහන් නිවා දැමීම යන කාරණා නිසා විදුලි කප්පාදුවක් පවතින සමයේ විදුලි පරිභෝජනය වූ ගිගාවොට් පැය 41 ක ප්‍රමාණය ගිගාවොට් පැය 39 ක් වැනි ප්‍රමාණයක් දක්වා පහත බැස තිබේ.

Weekly Newsletter