තාක්ෂණික

තරුණ සහ කාන්තා ජනමාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජන මාධ්‍යවේදීන් සංගමය මගින් විද්යුත් ජන මාධ්‍යකරණය සම්බන්ධයෙන් තරුණ සහ කාන්තා මාධ්‍යවේදීන්