පුවත් විශේෂාංග

විදුෂ් ඝාතනයෙන් මතුවන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි කතිකාවේ රික්තය

පොලිස් අත්ඩංගුවේ සිටියදීම සිදුවන වදහිංසා සහ මනූෂ්‍ය ඝාතන දැන් දැන් සාමාන්‍ය පුවත් මවන එදිනෙදා සිදුවීම්