විශේෂාංග ලිපි

ජනාධිපති රාජපක්ෂ එක්සත් ජනපදයේ හා ජාමූඅ කප්පාදු විධානයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති ලෙස පත්කරයි.

ජාමූඅ කප්පාදු විධානයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති ලෙස පත්කරයි. [මෙය Sri Lankan President Rajapakse

රාජපක්ෂ ආන්ඩුවේ මැරයින්ගේ හා රාජ්‍ය හමුදාවල ප්‍රහාරයන්ගෙන් ජීවිත හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතීන් රැකගැනීම සඳහා ස්වාධීන ක්‍රියාකාරී කමිටු ගොඩනගනු!

රාජපක්ෂ ආන්ඩුවේ මැරයින්ගේ හා රාජ්‍ය හමුදාවල ප්‍රහාරයන්ගෙන් ජීවිත හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතීන් රැකගැනීම සඳහා ස්වාධීන ක්‍රියාකාරී

​ව්‍යාජ හෙගලියානුවාදීන් සහ විපරීත දර්ශනවාදීන්.

​ව්‍යාජ හෙගලියානුවාදීන් සහ විපරීත දර්ශනවාදීන් X ​කණ්ඩායමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් විවිධ මහාද්වීපික දාර්ශනිකයන් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා