සයුරෙන් එතෙරෙ

රුසියාව යුක්ක්‍රෙනයේ ස්වෛරීත්වයට තර්ජනයක්

රුසියාව යුක්ක්‍රෙනය එරෙහිව යුද ක්‍රියාමාර්ග ගැනිම ගැන ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් රුසියාවට දොස් නඟයි. ජනාධිපති