පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා සහා සංඛ්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල