ගාලුමෝදර වැඩකරන ජනතාව ගෙන් පිරි ඉතිරි යති .

 කොළඹ විවිධ ස්ථාන වලට රැස් වු වැඩ කරන ජනයා හතර දෙසින් , සටන් පාඨ කියමින් පා ගමනින් ගාලුමෝදර පිටියට පැමිණිහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *