LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

ගෝඨා ගෝ ගමට නැවත පහර දීමේ සැලැස්මක්

ගෝඨා ගෝ ගමට නැවත කුමන මොහොතේ හෝ පහාරදීමේ සැලැස්මක් ඇතැයි මාධ්යවේදියෙකු පවසා ඇත . ඊයේ (02) මධ්යම රාත්රියේ මාධ්යවේදීන් පිරිසක් ගෝඨා ගමට පැමිණ ඇති අතර එම මාධ්යවේදීන් ගෙන් ගෝඨා ගෝ ගම අරගලකරුවෙක් රෑ මොකද කරන්නේ දැයි මාධ්යවේදීන් ගෙන විමසු අවස්ථාවේ අද පාන්දර පහාරදීමක් පිළිබඳ තොරතුරු ලැබුනු නිසා පැමිණි බවත් පවසා ඇත .

1 thought on “ගෝඨා ගෝ ගමට නැවත පහර දීමේ සැලැස්මක් .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *