ගෝඨා පිළිගන්න සතුටින් පැමිණි ප්‍රසිද්ධ දේශපාලකයෝ -PHOTOS

මහජන විරෝධය හමුවේ රටින් පලාගිය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිවයිනට පැමිණිමත් සමග දේශපාලකයන් රැසක් ඔහු පිළිගැනීම සඳහා පැමිණ තිබුණි.

මේ එහි ඡායාරුප කිහිපයක් …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *