LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

ධනපති ක්‍රමය පෙරලමු මහජන පෙත්සමක්

ධනපති ක්‍රමය පෙරලමු යන මැයෙන් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය මෙහෙවිමෙන් අද (04) පෙරවරුවේ කොටුව දුම්රිය පොල ඉදිරිපිට මහජන පෙත්සමක් අත්සන් කරන කළහ .

සංගිතවේදී අජිත් කුමාරසිරි ගේ මෙහෙවිමෙන් සංගිත ප්‍රසංගයක් ද පැවැත්විණ .

උණුසුම් පුවත්

2 thoughts on “ධනපති ක්‍රමය පෙරලමු
මහජන පෙත්සමක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *