LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

මහජනයාට බියෙන් ආණ්ඩුව ඇදිරී නිතීය පනවයි.

අද සවස 6.00 සිට සදුදා අලුයම 6.00 දක්වා ඇදිරී නිතීය පැන්වීමට ආණ්ඩුව තිරණය කර ඇත .

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව හෙට (ඉරිදා) කොළඔ දී මෙන් රටපුරා පැවැත්වීමට සංවිධානය කර තිබු විරෝධාතා උද්ඝෝෂණයට බියෙන් අණඩුව ඇදිරී නිතීය පැනවීමට තිරණය ඇතැයි විපක්ෂය චෝදනා කරයි .

උණුසුම් පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Weekly Newsletter