රාජපක්ෂලා ගේ කුලී හේවායෝ විසින් ගලවා දැමු මාධ්‍යවේදීන් පුවරු ශ්‍රී ලංකා වෘත්තී ජනමාධ්‍යවේදීන් නැවත සවි කරයි ..

 ව ෘත්තීය ජන මාධ්යවේදීන් ගේ සංගමය ඊයේ (29) රාජපක්ෂ කලී හේවායෝ විසින් ගලවා ඉවත් කරන ලද පුවරු නැවත ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වැටේ සවි කරන ලදී . කුලී හේවායෝ විසින් ගලවන ලද පුවරු ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටට රැගෙන ගියේ පෙළපාලියෙනි . ධර්මරත්න සිවරාම් හෙවත් තරාකි මරා දමා අප්රේල් 28 වන දිනට වසර 17කි. ජනමාධ්යවේදීන් සහ සමාජ ක්රියාකාරීන් තරාකි අනුස්මරණය කර , ඉටිපන්දම් දල්වන ලදී .

වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *