රාජපක්ෂලා ගේ මැරයෝ මයිනාගම දී කාන්තාවකට සහ මාධ්‍යවේදීයෙකුටත් පහර දෙති .

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂකට ඉල්ලා අස් නොවැන්නැයි බල කර කොලඹ අරලිගහ මැදුරට පැමිණි මැරයෝ පිරිසක් මෙසේ පහර දී ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *