රෝ ප්‍රධානීයා ජනාපති වික්‍රමසිංහ මුණ ගැසෙයි

ඉන්දියන් රෝ ඔත්තු සේවාවේ ප්‍රධානිී සමන්ත් ගොයෙලේ පසුගිය දිනක ලංකාවට පැමින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මුණ ගැසි ඇතැයි යාපනයේ පළවන කාලෙයි කදිර් පුවත්පත හෙළි කර ඇත .

කාලෙයි කදිර් පුවත් පත හෙළි කරන පරිදි ගොයෙලේ ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ හමු වි සාකච්ඡා කර ඇති බවත් එම සාකච්ඡාව රහසිගත එකාක් බවත් සදහන් කරයි .

රෝ සංවිධානයේ ප්‍රධානී ගොයෙලේ ලංකාවට පැමිණ ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ පෞද්ගලිකව මුණ බරපතළ ගැටලුවක් බව දේශපාලන විචාරකයෝ පෙන් දෙති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *