LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS LANKASKYNEWS

Sri Lanka No 1 News Provider Provider Provider Provider

ලාෆ් ගෑස් මිල 458% ඉහලට

12 . 5 ක් බර ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක් මිල ‍රුපියල් 6850 කින් ඉහල යයි .

රුපියල් 4860 තිබු ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 2010 කින් ඉහල ගොස් ඇති අතර උද්ධමනය 458% කින් වැඩි වි ඇත .
ලාෆ් ගෑස් සමාගමෙන් අපි මේ පිළිබඳව විමසු අවස්‍ථාවේ ගෑස් මිල වැඩි කිරීමේ තිරණයක් ගෙන නැතැයි පැවැසිය .

1 thought on “ලාෆ් ගෑස් මිල 458% ඉහලට.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *