වැල්ලවායට භූ කම්පන තත්ත්වයක්

වැල්ලවාය ,බුත්ත සහ හදපාන්ගොඩ යන ප්‍රදේශ වලට මැග් නිටියුඩ් 3 ක භු කම්පනයක් හට ‌ගෙන ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්මේන්තුව පවසයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *