හර්තාලයට සහය දැක්වන පෙළපාලියක් රාජගිරියෙන් සිට පාර්ලිමේන්තුව දක්වා.

 හර්තාලයට සහය දැක්විම සදහා අද( 06) උදේ 10 රාජගිරිය පාලම යටින් පෙළපාලියක් පාර්ලිමේන්තුව දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ .

මෙම පෙළපාලිය වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකතුව මගින් සංවිධානය කර ඇත . * ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු රාජපක්ෂ පාලනය අවසන් කිරීම .විධායක ජනාධිපති ක්රමය අහෝසි කර රටේ ජනතාවගේ මුලික අයිතිවාසිකම් පුලුල් වන ජනතාවාදී ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම . * ව ෘත්තීයසමිති නායකයින් , කම්කරුවන් නියෝජිතයින් ගොවි ධිවර ,ඇතුළු බහුජන නායකයින්ගෙන් සමන්විත ව්යුහයක් සක්ස් කොට ජනතාව බලගැන්විම . * රාජපක්ෂ පවුල ඇතුළු දේශපාලකයින් ,ගජමිතුරු ව්යාපාරිකයින් හෝ උල්ලංඝණය කරමින් අයථා ලෙස උපයා ඇති මහජන මුදල් නැවත මහජනයා සතු කිරීම * ඉන්ධන ඇතුළු අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සහ සේවාවල මිල වහාම පහත හෙලීම .ගොවි , ධිවර සහ සුළු පරිමාන ව්යාපාරිකයින්ට සහන සැලසීම .හිවන අංකයට අනුව රාජ්ය අර්ධ රාජ්ය වතු හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම .ක්ෂුදා මුලය ණය ව්න්දිතයන්ගෙන් ණය කපා හැරීම . * කිසිදු මහජන දේපළක් පෞද්ගලිකරණය නොකිරීම .බලවත් රාජ්යයන්ගෙන් ආර්ථික හා දේශපාලන උපාය්මාර්ගික උගුල් වලට ගොදුරු නොකිරීම .වැඩකරන ජනතාව ප්රමුඛ පොදු ජනතාව් පීඩාවට පත් කරන මුල්ය අරමුදලේ කොන්දේසි වලට එරෙහි විම . යන කෙටි කාලීන ඉලක්ක පහක්  වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකතුව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *