ළමුන් දේවි බලිකා හා විශාඛා විදුහල් වලට ඇතුළත් කර නොගත්තැයි දෙමව්පියන් ‍‍‍‍‍විරෝධය පාති

කොළඹ දේවි බාලිකා හා විසාඛා විදුහලට පලමු අභියාචනය ලබා දුන් දරුවන් එම විදුහල් වලට ඇතුලත් කර නොගත්තැයි එම දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් අද (20) පෙරවරුවේ බත්තරමුල්ල ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන දෙපාර්මේන්තුව ඉදිරිපිට විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක නිරත වුහ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *