ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය අදින් ඇරඹේ

The International Book Fair starts today

ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය කොළඹ ජාත්‍යන්තර බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී අද (16) උදේ උත්සවත් ශ්‍රි යෙන් විවෘත කෙරීණ .

මෙම පොත් ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් 16 යේ සිට 25 දක්වා පැවැත්වේ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *