වෙල්ගම, චන්ද්‍රිකා සුසංයෝගයෙන් නව පක්ෂයක්

Kumara Welgama and Chandrika Kumaranatunga a new party in harmony

පාර්ලිමේන්තුමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගමගේ ගේ නායකත්වයෙන් නව ලංකා නිදහස් පක්ෂය බිහි වෙයි.

එම පක්ෂයේ මුලස්ථානය විවෘත කිරීම අද (05) සිදු කිරීමට නියමිතයි.

හිටපු ජනාධිපති චන්දිකා කුමාරතුංගගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලය විවෘත කිරීම සිදු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *