වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන්නැයි විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යනය සේවකයෝ ආණ්ඩුවට බල කරති

විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අධ්‍යන හා ආනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයන්ගේ වැටුපෟ විෂමතා නිවැරැදි කිරීම සදහා විෂය බාර අමාත්‍යවරයා සහ බලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ජාමය එකගතා ක්‍රීයාත්මක ‌නොකිරීම නිසා , එම එකගතා වහා ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි ආණ්ඩුවට බල කර අද(08) දහවල් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණ .

විශ්ව විද්‍යාලියීය වෘත්තීය සමිති එකාබද්ධ බලමණ්ඩලය විසින් එම විරෝධතාවය සංවිධානය කරන ලදී

රාජ්‍ය සරසවි රැකගනිමු ! වැටුප් වැඩි කිරීම සමස්ත විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතියට ක්‍රියාත්මක කරනු ! විශ්ව විද්‍යාල සේවකයන්ට අහිම් කළ වැටුපි වහා ලබා දෙනු ! සහ MCA දීමනාව වහා වැඩි කරන්නැයි අනධ්‍යනය සේවකයින් ආණ්ඩුවට බල කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත වුහ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *