දේශපාලන

රටින් පැන ගිය ගෝඨාට ආරක්ෂාව සහ වෛද්‍ය පහසුකම් තවමත් රජයේ වියදමින්

ධුරය හැර රටින් පලාගිය ගිය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සැප්තැම්බර් 02 වැනිදා රාත්‍රියේ, රටට පැමිණියේය.