වෙනත්

වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් වල මරාදමු ජනයාට කොළඹ දී සාධාරණය ඉටුවේ.

වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් වල මරාදමු ජනයාට කොළඹ දී සාධාරණය ඉටුවේ. වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් රජයේ හමුදා විසින් වසර 2019 මැයි